MODLITBY  

Modlitba na vaše úmysly

Službu Církvi a lidem vyjadřujeme také přímluvnou modlitbou na vaše úmysly.
Tyto prosby předkládáme ve společné modlitbě Pánu vždy po dobu devíti dnů při adoraci Nejsvětější Svátosti oltářní. V modlitbě však na Vás pamatujeme i nadále. K tomu je ještě jednou za měsíc u nás sloužena mše svatá za Vás a na Vaše úmysly.
Své úmysly nám můžete sdělit (viz níže).

Modlitba za nastávající matky a bezdětné manžele

Zvláštním způsobem se modlíme na přímluvu svatého Norberta za nastávající matky, nenarozené děti a bezdětné manžele.

Svatý Norbert  - ochránce nastávajících matek a přímluvce za bezdětná manželství
Několik důvodů, proč takto uctíváme a vzýváme svatého Norberta:

  • Svatý Norbert měl ve velké úctě tajemství Vtělení Božího Syna. Proto i pro začátek zasvěceného života svého a svých prvních spolubratří vybral den Narození Páně. Na několika obrazech je znázorněn, jak klečí před Matkou Boží držící Dítě Ježíše a podává Jim listinu se svými sliby.
  • V prvním Norbertově životopise /Vita A/ je zaznamenána zpráva o události, která se stala v Laonu. Za Norbertem přišla s pláčem jedna žena, která dlouhá léta žila v bezdětném manželství. Prosila ho, zda by mohla opustit manžela a vzdát se světa, když nemají žádného potomka. Norbert jí na to prorocky odpověděl: „Ne tak, ale záhy budeš mít syna. Nenecháš ho jako dědice pro svět, ale hned po narození ho zasvětíš Bohu. Po něm porodíš ještě více dětí, se kterými svůj majetek i sebe odevzdáš klášteru, abys potom Bohu sloužila.“ Žena tomu uvěřila a zanedlouho se jí narodil syn Mikuláš, který pak vstoupil do kláštera v Prémontré.
  • Od přenesení ostatků svatého Norberta z Magdeburku do Prahy r. 1627 je tento světec zařazen mezi patrony naší země. Úcta ke sv. Norbertovi a prosby o jeho přímluvu při příchodu nového života na tento svět jsou u nás dochovány např. v Hodinkách ke cti a chvále sv.Norberta z r. 1749. Svatý Norbert je též vzýván jako patron bezdětných manželství. V knize Rok se svatými je sv.Norbert označen jako patron šťastného porodu.
  • V současné době prožíváme zvláště v naší zemi jak krizi rodin, tak velký úbytek populace, vysoké procento bezdětných manželství, zabíjení nenarozených dětí, velké problémy s donošením dětí, riziková těhotenství z mnohých příčin. Zkušenost z posledních let s přímluvou sv.Norberta za nastávající matky, za šťastné narození dětí a za bezdětná manželství nám jasně ukazuje, jak velkým přímluvcem svatý Norbert je. Jsou to již stovky matek, které se modlily ke sv. Norbertovi a nyní se těší ze zdravých dětí. Je to více bezdětných manželství, která na Norbertovu přímluvu dostala potomka. Mnohokrát se již dobře vyřešila situace matek, které byly nuceny k potratu.

A tak využívejme darů, které nám nabízí samo nebe, modleme se za nastávající matky a spolu s nimi jim vyprošujme Boží požehnání při přijímání nového života.

Modlitba k svatému Norbertovi za šťastné narození dítěte

Svatý Norberte, velký a věrný služebníku Boží! Zvláštním způsobem jsi uctíval svaté a podivuhodné narození našeho Spasitele, kterého nejčistší Panna Maria, jeho matka, počala bez poskvrny a porušení svého panenství a porodila jej beze vší bolesti. Proto jsi i vznik svého premonstrátského řádu spojil se dnem narození Ježíše Krista.
V pokoře tě tedy prosím, svatý Norberte, jako zvláštního ochránce, aby mi (jí) Bůh dal na tvou přímluvu milost donosit a porodit tento plod života. Ať také dá svou milost, aby toto počaté dítě bylo křtem přijato do Kristovy církve a Jemu, našemu Pánu, celý život věrně sloužilo, abychom nakonec spolu dosáhli věčné spásy. Skrze Ježíše Krista, našeho Pána. Amen.

Své úmysly nám můžete sdělit:

Klášter sester premonstrátek
411 82 Doksany 1

E-mail: sorores.opraem@cbox.cz

Nebo můžete úmysl vepsat do okénka.
Pokud chcete, abychom Vám potvrdily přijetí Vaší prosby, vpište tam i Vaši e-mailovou adresu.